Algemene Voorwaarden

Deelname

· Aanmelden, betalen en deelnemen aan (één van) de lessen bij Rcvry Yoga houdt automatisch in dat men akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

· Deze voorwaarden gelden, zonder enige uitzondering, voor iedere cursist.

· Recovery Yoga heeft en houdt het recht om cursisten te weigeren als dit passend gevonden wordt.

Eigen risico en aansprakelijkheid

· Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.

· Recovery Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van cursisten, noch voor elke vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.

· Om blessures te voorkomen, dient elke cursist lichamelijke klachten van te voren te melden aan de docent.

· De cursist wordt geacht in staat te zijn om normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of specialist te worden geraadpleegd.

· Elke cursist dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden in de panden waar de lessen plaatsvinden.

Lessen en betaling

· Het lesgeld is het bedrag wat staat vermeld op deze website. Indien betaling uitblijft, heeft Rcvry Yoga het recht om deelname aan de lessen te ontzeggen tot de betaling is voldaan.

· Het lesgeld wordt middels een gekozen abonnement betaald en deze betaling vindt minimaal 1 week voor start van de eerste les plaats. Het abonnement is persoonsgebonden en daarmee niet overdraagbaar naar derden.

· Rcvry Yoga gaat er van uit dat de lessen na het aflopen van het abonnement worden voortgezet. Dit houdt in dat Recovery Yoga een plek voor de cursist vrij houdt. Wanneer de cursist geen lessen meer wil volgen, wordt het gewaardeerd als dit minimaal twee weken van tevoren wordt gemeld.

Dit geldt ook voor Buitenyoga

· Bij het annuleren van een of meerdere lessen door de cursist, is restitutie van het abonnement in geen enkel geval mogelijk. Een les in de reeks mag cursist opschuiven zonder te betalen mits die zich minimaal 3 uur van te voren afmeldt. Wanneer hier geen mogelijkheid voor is, komt de gemiste les te vervallen.

· Het inhalen van een gemiste les is een service van Rcvry Yoga en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

· Bij het eenzijdig opzeggen van de lessen is geen restitutie van het resterende abonnementsgeld mogelijk. Eventuele uitzonderingen worden per situatie beoordeeld door Rcvry Yoga.

Covid -19

· Als er in opdracht van de overheid lessen (deels) komen te vervallen, zal Recovery Yoga haar lessen verplaatsen naar een online omgeving. Hierbij wordt de optie geboden om deze les live te volgen, of een opname te ontvangen voor een zelfgekozen moment. Deze digitale les is voor iedere cursist beschikbaar.

· Met maatregelen die gericht zijn op specifieke tijden, zal Recovery Yoga haar uiterste best doen om - zoveel mogelijk in overleg met de cursisten - de lessen op een ander moment aan te bieden.

· Wanneer er sprake is van overmacht binnen het kader van Covid-19 (waaronder maar niet beperkt tot een lockdown of quarantaine), zal er niet worden overgegaan op restitutie van het reeds betaalde lesgeld.

Overig

· Recovery Yoga behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Recovery Yoga is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Rcvry Yoga

Nijmegen

http://rcvry-yoga.nl/

Mob:0649786825

Kvk: 84918764

Persoonsgegevens

Recovery Yoga verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van diensten of omdat u deze gegevens zelf heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die worden verwerkt:

· Voor- en achternaam, c.q. bedrijfsnaam

· Emailadres

· Telefoonnummer

· (Factuur) Adres

· Geboortedatum

· Eventueel verdere door u gegeven informatie

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens

Rcvry Yoga verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

· Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

· Gegevens van (toekomstige) deelnemers aan lessen van Recovery Yoga.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er is echter niet te controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Het wordt ouders dan ook aangeraden om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kan mogelijk worden voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Recovery Yoga zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@rcvry-yoga.nl De desbetreffende gegevens zullen dan worden verwijderd.

Doel en op basis van welke grondslag

Recovery Yoga verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

· U de mogelijkheid te geven een vraag te stellen via een contactformulier op de website

· U de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan de aangeboden lessen

· U heeft de mogelijkheid om een informatie te ontvangen voor één (of meerdere) afgenomen dienst(en)

Geautomatiseerde besluitvorming

Recovery Yoga neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar menselijk handelen aan te pas komt. Recovery Yoga gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

· Webhosting Hostnet.nl

· Microsoft Windows (10)

· Office 365

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Recovery Yoga bewaart persoonsgegevens zolang er gebruik gemaakt wordt van de geboden diensten en wettelijk verplicht wordt gesteld. Er wordt gewerkt met de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens contactformulier: naam, email

Bewaartermijn: 7 jaar, conform regels belastingdienst

Reden: de Belastingdienst wenst dat bedrijven

emailverkeer 7 jaar bewaren

Persoonsgegevens deelname lessen: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum

Bewaartermijn: 7 jaar, conform regels belastingdienst

Reden: de Belastingdienst wenst dat bedrijven persoonsgegevens 7 jaar bewaren

Persoonsgegevens facturatie: naam, email, factuurgegevens, telefoonnummer

Bewaartermijn: 7 jaar, conform regels belastingdienst

Reden: de Belastingdienst wenst dat bedrijven factureringsdata

7 jaar bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden

Recovery Yoga deelt uw persoonsgegevens niet met derden. Mocht het delen van persoonsgegevens toch nodig zijn, dan vindt dit alleen plaats met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Recovery Yoga gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Ook kan hierdoor de website worden geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact op te nemen met Recovery Yoga via info@rcvry-yoga.nl. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waar

Recovery Yoga over beschikt – in een digitaal bestand – te versturen naar een door u opgegeven adres.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen en/of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@rcvry-yoga.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek ter inzage door u is ingediend, vragen wij u een kopie van uw legitimatiebewijs bij het verzoek mee te sturen. Om uw privacy te waarborgen, kunt u uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met cijfers onderaan uw legitimatiebewijs), het nummer van uw legitimatiebewijs en uw Burgerservicenummer (BSN) afdekken. Recovery Yoga zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Recovery Yoga wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Persoonsgegevens beveiligen

Recovery Yoga neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet correct beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rcvry-yoga.nl